Seibukan National Training 2015


Zenshun Shimabukuro, son of Hanshi Zenpo Shimabukuro, will be visiting and teaching in Cumming, GA, at the Coal Mountain Seibukan Dojo June 17-20, 2015.

More information coming soon!